Stanovy


 1. Názov a sídlo 
  • Názov občianskeho združenia: OZ Malé Krasňany 
  • Sídlo občianskeho združenia: Malokrasňanská 12, 83154 Bratislava 
 2.  Ciele 
  • Cieľom združenia je ochraňovať záujmy obyvateľov lokalít “Malé Krasňany”, “Slanec”, “Pekná cesta”, priľahlých obytných lokalít, ako aj záujmy obyvateľov Krasňan, Rače a priľahlých mestských častí. 
  • Za účelom naplnenia tohto cieľa bude občianske združenie aktívne najmä v komunálnej politike, a v organizácii športových a spoločenských podujatí. 
 3. Členstvo 
  • Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia. 
  • Členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe žiadosti uchádzača o členstvo. 
  • Členovia združenia majú právo: 
   • Podieľať sa na činnosti združenia, 
   • Voliť a byť volený do orgánov združenia, 
   • Obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko. 
   • Byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia. 
  • Členovia združenia majú povinnosti 
   • Dodržiavať stanovy združenia, 
   • Pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci 
   • Podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia, 
   • Platiť členské príspevky, 
   • Ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia. 
  • Zánik členstva 
   • Vystúpením - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia, alebo dňom ústneho vyhlásenia o vystúpení na zasadnutí najvyššieho orgánu 
   • Úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby, 
   • Zánikom združenia, 
   • Vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena, 
   • Vylúčením najvyšším orgánom združenia, ak člen opätovne poručuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov. 
 4. Orgány združenia 
  • Orgánmi združenia sú: 
   • Najvyšší orgán: členská schôdza 
   • Štatutárny orgán: predseda 
  • Najvyšší orgán 
   • Schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky 
   • Volí a odvoláva všetky ostatné orgány, vrátane štatutárneho orgánu 
   • Schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení 
   • Volí a odvoláva všetky ostatné orgány, vrátane štatutárneho orgánu 
   • Schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení 
   • Schvaľuje prijatie nových členov, pokiaľ túto funkciu nedelegovalo inému orgánu 
   • Rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením 
   • Schádza sa minimálne raz do roka. 
   • Zvoláva ho štatutárny orgán, a to najmenej 10 dní vopred 
   • Najvyšší orgán tvoria všetci členovia združenia 
  • Najvyšší orgán je uznášaniaschopný, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov 
  • Štatutárny orgán zabezpečuje a riadi činnosť združenia medzi jednotlivými stretnutiami najvyššieho orgánu 
  • Funkčné obdobie štatutárneho orgánu sú 2 roky 
  • Štatutárny orgán koná v mene združenia tak, že ku svojmu menu uvedie svoju funkciu, názov združenia a vlastnoručný podpis. 
 5. Zásady hospodárenia 
  • Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom 
  • Zdrojmi majetku sú: členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb alebo orgánov verejnej správy

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Informujeme o výstavbe v terajších vinohradoch

Transparentný učet

Vznik občianskeho združenia